کفعمی در کتاب «بلدالامین» فرموده: این دعا، دعای فرج امام زمان (عج) است که آن را به شخصی که در زندان بود تعلیم داد، پس آن زندانی با